• Adams, L C
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Allen, A
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Allen, E
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Allen, F W
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Allen, H G
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Allen, L H
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Baker, H
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Baker, J
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Baker, S T
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Barker, J S
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Batstone, H F
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Bendall, E C
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Bird, E E
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Bishop, H D
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Bown, G
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Brown, A
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Brown, E
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Brown, W
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Cattell, G
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Cattell, S
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Chappell, H H
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Coombes, J
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Cornish, E
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Crossman, J
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Curtis, E M
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Curtis, P
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Davies, E H
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Dell, R
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Durban, F G
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Elliott, A W
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Elliott, E
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Gardner, V A E
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Godfrey, D R
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Grant, C
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Hamilton, R V J
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Hann, A D
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Hares, A
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Hares, J H
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Hatcher, E
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Heath, S J
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Hippsley, H E
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Holmes, B S
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • King, H G
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Knight, R V
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Knight, W G
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Lane, W E
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Lane, W J
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Lilly, M
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Mapstone, B C
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Millington, W E
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Mogg, H G
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Moore, C E
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Morgan, A C
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Oatley, P
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Parker, A C
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Parker, R J
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Parsons, C J
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Paul, E T
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Paul, F
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset
 • Phipps, A J
  Memorial: St Cuthberts Church Cross (WMR 1413), Wells, Somerset