• Cory, C W
    Memorial: C W Cory (WMR 5453), Campsea Ashe, Suffolk