Moordenaars, Voorzien van een Officieel Etiket

Catalogue number
  • Art.IWM PST 3306
Department
Art and Popular Design
Production date
1943
Place made
Netherlands
Subject period
Materials
  • Support: paper
  • medium: lithograph
Dimensions
  • Support: Height 615 mm, Width 859 mm
Alternative names
  • object category: Poster
Creator
Category
posters

Purchase & License
Object description

whole: the three images occupy the majority. The title and text are separate and positioned in the upper half and lower left, in black, and in the upper right, in white held within black insets. Further text is integrated and placed in the lower centre and lower right, in black. All set against a white background and held within a red border. image: the upper left image is a shoulder-length depiction of Lieutenant Kenneth D. Williams, an United States Air Force pilot. The upper right image depicts the back of Williams' jacket, emblazoned with the words 'Murder Inc'. The lower image is a depiction of an 'Illustrated' magazine article, entitled 'Onward, Christian Soldiers'. It shows four photos of Catholic RAF airmen celebrating mass whilst on service in a field in Italy. text: Moordenaars, voorzien van een officieel etiket Er bestaat van de ontmoeting tusschen Roosevelt en Churchill op den Atlantischen Oceaan een aandoenlijke foto, waarop te zien is hoe die twee brave krijgers gemeenschappelijk het vrome lied 'Voorwaarts, christelijke soldaten!' zitten te zingen. Ondertusschen hebben hun 'christelijke soldaten' aan Europa laten zien wie zij zijn, bij welke gelegenheid zij treffende staaltjes aflegden van hun diep-religieuze gevoelens. Op 26 November 1943 werd bij een terroristischen aanval op Bremen de uit de Vereenigde Staten afkomstige piloot Kenneth D. Williams - geboren op 16 Mei 1922, woonachtig in Charlotte (North Carolina), 1504 Scott Avenue - met zijn toestel naar beneden gehaald. Op den rug van zijn vliegeruitrusting prijkte groot en breed het opschrift: 'Murder Inc.' (hetgeen beteekent: moordenaars-vereeniging) en daaronder was het Amerikaansche distinctief aangebracht. Williams verklaarde, dat 'Murder Incorporation' de officieele naam van zijn escadrille was. Daarom was deze 'firmanaam' ock op den romp van het vernielde vliegtuig geschilderd. - Tegelijkertijd, op 27 November 1943, bracht het Londensche tijdschrift 'Illustrated' een artikel van twee pagina's onder het opschrift: 'Voorwaarts, christelijke soldaten...' met foto's van biddende vliegeniers van de Engelsche luchtmacht tijdens een geimproviseerde godsdienstoefening! 26. November 1943 Murder Inc 27. November 1943 Maar deze gentlemen zijn noch 'christelijk', noch 'soldaten'! De 'christelijke' gezindheid dezer huichelaars en godslasteraars komt tot uiting in het feit, dat zij hun phosphorbommen stelselmatig op vrouwen en kinderen, ouden van dagen en zieken laten neerregenen en dat zij er cynisch en openlijk voor uitkomen dat zij moordenaars zijn. Diezelfde 'christelijke' gezindheid veroorlooft hun zich te verbroederen met den aartsvijand van elken godsdienst, met het van bloed druipende bolsjewisme, en dit bolsjewisme overal in Europa een weg te banen. Met hun schaamtelooze reclamemanieren mogen zij zich duizend maal christenen noemen ... in werkelijkheid zijn zij gewetenlooze beulsknechten van het bloedige en tegen God gekeerde bolsjewisme. [image of magazine, with text describing Catholic RAF airmen celebrating mass whilst in Italy]

Associated people and organisations
Associated places
Associated events
Associated keywords
Associated subjects

Fair Dealing

All Rights Reserved except for Fair Dealing exceptions otherwise permitted under the Copyright, Designs and Patents Act 1988, as amended and revised.